Välkommen hit

 

-Känner du dig nedstämd eller deprimerad? Behöver du hjälp att hantera en livssituation som känns svår att övervinna på egen hand?
-Dras du med känslor av t ex oro, ångest, tomhet, otillräcklighet, sorg?
-Upplever du att det är svårt att skapa relationer med andra, eller önskar du att de relationer du befinner dig i var mer tillfredställande? Kanske har du endast tillfälliga problem och önskar samtala och reflektera kring din situation, tillsammans med en utomstående professionell person.


Vad händer vid den första kontakten?

Vid ett första s.k. bedömningssamtal så hjälps vi åt att kartlägga vad du/ni önskar hjälp med. Vanligen funderar man sedan hemma i lugn och ro över hur samtalet och kontakten kändes, och om man vill återkomma.

Olika åldrar och behov

Jag har möjlighet att ta emot vuxna, barn/ungdomar, familjer eller par för exempelvis stödsamtal, krissamtal eller insikts –och bearbetande psykoterapisamtal.
Jag har även särskild kompetens och erfarenhet vad gäller familje/relationsproblematik, föräldrastöd - barn/tonårsfrågor, skolproblematik (exempelvis s.k. ”hemmasittande”) samt vana av att möta både barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder (ADHD, ADD, AST).

Psykodynamisk terapi (PDT) - Relationell
psykoterapi - Kognitiv beteende terapi (KBT)

I mitt arbete utgår jag främst från psykodynamisk teoribildning, ur vilken det relationella tänkandet har sitt ursprung. I relationell psykoterapi söker man på ett personligt och flexibelt sätt att möta klienten. Namnet relationell psykoterapi syftar dels på relationers
betydelse, där människans medfödda behov av relationer ses ha en avgörande betydelse för vår psykiska utveckling och välbefinnande. Dels syftar relationell på själva terapisituationen där stor vikt läggs vid en trygg klient-terapeutrelation.

Relationell psykoterapi är bra vid de flesta former av psykiska problem, både vid tydliga psykiatriska symtom eller vid mer diffusa besvär/lidande. Den bygger på aktuell utvecklingspsykologisk forskning, neurobiologisk forskning och evidensbaserad psykoterapiforskning.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som utgår från kognitiv teoribildning och/eller inlärningsteori. Den innebär kortfattat att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och därigenom leder till psykisk ohälsa. KBT är en strukturerad och insiktsbefrämjande psykoterapi som mer inriktas på nuet och framtiden, än det förflutna.

Tonvikten ligger på att terapeut och klient tillsammans tolkar tankar, känslor och beteenden - vilka hör samman och påverkar varandra. Fokus kan ligga på att hitta t ex feltolkningar av tankar och signaler från den egna kroppen, och att via olika KBT- tekniker lära sig att utmana dessa. Det kan även handla om att hitta alternativa tankar och andra lösningar på problem, än vad man kanske haft tidigare.